Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng
Địa chỉ:  Số 15/II Bản Vát-thạt, đường Phô-thị-xa-lạt, tỉnh Luông-pha-băng, CHDCND Lào.
​Văn phòng TLSQ: (856 - 71)  254 747
Phòng Lãnh sự: (856 - 71) 254 748
Fax:  (856 - 71) 254 746
Email: tlsqlpb@yahoo.com
Website: /www.vietnamconsulate-luangprabang.org/


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​