​​​

 • DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN
   
  ​1. Đ/c Nguyễn Đăng Hùng Tổng Lãnh sự 
  ĐT: +856.20 9200 9898

  2. Đ/c Phạm Tuấn Hùng, Lãnh sự 
  ĐT: +85620 98 7777 99; +85620 55 420 297

  3. Đ/c Nguyễn Hoàng, Lãnh sự
  ĐT: +85620 92698899;​

  4. Đ/c Nguyễn Tấn Chung, Lãnh sự
  ĐT: +85620 92838666

  ​5. Đ/c Phạm Trúc Lâm, Lãnh sự
  ĐT: +85620 92 886 886

  6. Đ/c Phạm Gia Thưởng, Lãnh sự
  ĐT: +85620 99 446 688​

  7. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng, Cán bộ
  ĐT: +85620 96 012 266

  8. Đ/c Nguyễn Thị Nga, Cán bộ
  ĐT: +85620 99612345
​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​