• DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN
   
  ​1. Đ/c Vũ Đăng Mạnh Tổng Lãnh sự 
  ĐT: 020 96 555 559

  2. Đ/c Phạm Tuấn Hùng, Lãnh sự 
  ĐT: 020 98 7777 99;

  3. Đ/c Vũ Thị Thúy, Lãnh sự
  ĐT: 020 91 044 599​

  4. Đ/c Ứng Trọng Khiêm, Lãnh sự
  ĐT: 020 91 262 626

  ​5. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Lãnh sự
  ĐT: 020 91257555

  6. Đ/c Phạm Gia Thưởng, Lãnh sự
  ĐT: 020 99 446 688​

  7. Đ/c Nguyễn Đắc Chức, Cán bộ
  ĐT: 020 91 604 888

  8. Đ/c Hoàng Thị Hồng Thắm, Cán bộ
  ĐT: 020 91 116 116
​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​